Expertise binnen onze school

1. De orthopedagoog

Onze orthopedagoog:

  • Coördineert de extra ondersteuning van leerlingen;
  • Ondersteunt leraren bij de begeleiding van leerlingen;
  • Ondersteunt bij het maken van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s);
  • Voert (samen met leraren) gesprekken met leerlingen en/of hun ouders;
  • Onderhoudt contacten met andere organisaties;
  • Werkt samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs;
  • Voert onderzoeken uit;
  • Houdt zich bezig met de toelating van nieuwe leerlingen.

  • 2. De logopedist

Onze logopedist traint de gespreksvaardigheden van leerlingen die moeite hebben met taal, spraak of contact met anderen. Wanneer leerlingen starten op onze school hebben ze een gesprek met de logopedist om in te schatten of zij deze extra hulp nodig hebben.


3. De consulent van schoolmaatschappelijk werk

Ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk is er voor leerlingen die meer hulp nodig hebben dan de groepsleraar in de klas kan geven. De ondersteuning bestaat vooral uit gesprekken met de leerling en/of ouders.

4. Het intern ondersteuningsoverleg

In dit overleg zitten de groepsleraar, de orthopedagoog en eventueel de consulent van schoolmaatschappelijk werk. Samen zoeken zij naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als uw kind besproken wordt in dit overleg, worden u en uw kind daar natuurlijk bij betrokken.